اولین جشنواره طراحی و پیاده سازی لباس اقوام ایرانی

اولین جشنواره طراحی و پیاده سازی لباس اقوام ایرانی با ارائه طرح های دانشجویان در مورخه ۹۵/۱۱/۳۰ توسط اساتید داوری می شود و طرح های برتر پیاده سازی یا دوخته می شود و سپس در نمایشگاه گذاشته می شود که در آن جا نیز توسط اساتید داوری می شود و کارهای برتر به واحد استانی معرفی می گردد .

بازدید: 21