کسب مقام شایسته تقدیر رقابت های شتاب آذربایجان (روشا) علمی کاربردی مهاباد۳

uastm36uastm35uastm34

کسب مقام شایسته تقدیر رقابت های شتاب آذربایجان (روشا) علمی کاربردی مهاباد۳ تیم مداشاپ

۲۰ دی ماه ۱۳۹۷در ارومیه،  رقابت های شتاب آذربایجان(روشا) برگزار شد و تیم مداشاپ ،متشکل از دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی مهاباد۳ در این رقابت ها شرکت کردند.

تیم مداشاپ علمی کاربردی مهاباد۳ توانست در این رقابت ها کسب مقام شایسته برتر را از آن خود کند.

دفتر کارآفرینی علمی کاربردی مهاباد۳

 

بازدید: 26