کمپ کارآفرینی ماهتک

کمپ کارآفرینی (استارتاپی)

دانشگاه ها، معادن سرشار و غنی از دانشجویان و صاحبان ایده های خلاق و توان فکری بالا هستند که در صورت کسب مهارت های لازم در همه حوزه ها برای حضور و موغفیت در عرصه کارآفرینی و ایجاد و توسعه کسب و کار توانمند خواهند شد و موجبات تولید ارزش و ثروت در جامعه را فراهم خواهند نمود. از طرفی صاحبان صنایع و سرمایه گذاران نیازمند دسترسی به شرایطی جهت بهره گیری از دانش و تخصص دانشجویان در راه اندازی و توسعه کسب و کار خویش هستند. دفتر کارآفرینی مهاباد ۳ به منظور ایفای نقش خود در زمینه کارآفرینی و ترویج آن در نظر دارد کمپ کارآفرینی را اجرا نماید. این کمپ موجبات افزایش روحیه خودشناسی و خودباوری و ترغیب به ایده پردازی و ایده پروری و هدایت آن در جهت تولید ثروت و برقراری ارتباط هدفمند میان صاحبان طرح ها و ایده های تجاری با سرمایه گذاران و صنعت گران را فراهم می کند.

 

اهداف طرح:

 • تشویق و ترویج فرهنگ کارگروهی، ایده پردازی و خلاقیت
 • آموزش و بازآموزی مفاهیم و قواعد کسب و کار
 • ایجاد تعامل موثر میان صاحبان ایده و دانشگاه
 • توسعه تفکر به کارگیری آموخته های دانشگاهی

 

لیست کارگاههای آموزشی:

 • کارگاه A (خلق ایده) با رئوس مطالب: خودشناسی، خودباوری، مولفه های های موفقیت، خلق ایده، خلاقیت و نوآوری
 • کارگاه B (سخنرانی انگیزشی و خلق ایده) با رئوس مطالب: سخنرانی انگیزشی، دعوت از کارآفرینان، ایده پروری
 • کارگروهی C (ایده-تیم) با رئوس مطالب: دسته بندی ایده ها، ارایه ایده ها، داوری، تشکیل تیم
 • کارگاه D (شروع کسب و کار) با رئوس مطالب: کارگروهی، راه اندازی و توسعه کسب و کار، بازاریابی، فروش، تحلیل بازار
 • دعوتگروهی E (راهکارهای اجرایی توسعه) با رئوس مطالب: دعوت از کارآفرینان و خبرگان و مدیران برای مشاوره
 • کارگاه F (تدوین طرح کسب و کار) با رئوس مطالب: برنامه تجاری، مدل تجاری، طرح تجاری
 • بورسگروهی G (بورس ایده) با رئوس مطالب: بورس ایده، داوری

 

بخش های مختلف کمپ:

 • سمینارها و کارگاه های آموزشی
 • کلینیک
 • بورس ایده
 • کار گروهی
 • سخنرانی های کلیدی

اطلاعات کامل و ثبت نام

بازدید: 6