امداد و سوانح کاردانی

  سوانح وبلایای طبیعی درسراسر دنیا همه ساله میلیاردها دلار خسارات مالی و صدها هزارتن تلفات جانی دربردارد و درکنار آن سوانح انسان ساخته به طرق مختلف رخ می دهد که مستلزم یک سیستم مدیریتی تخصصی وهمه جانبه درجهت تامین سلامت، امنیت و رفاه انسانها است. ایران نیز با توجه به شرایط اقلیمی واستراتژیک خاص خود مکرراً با سوانح طبیعی وغیرطبیعی مواجه بوده و چه بسا درخلال این حوادث وبلایا جان ده ها هزار نفر به خطر افتاده وخسارات مالی بسیاری به جامعه تحمیل می گردد. لذا شناخت ماهیت وچگونگی تکوین ورخداد بلایا به ما کمک می کند تا بتوانیم در مرحله اول با اقدامات پیشگیرانه از وقوع برخی از این سوانح جلوگیری کنیم و درمرحله دوم با برنامه ریزی اصولی وصحیح، اثرات مخرب بلایا را کاهش دهیم. بدیهی است دراین مسیر افزایش آگاهی واطلاعات علمی وعملی افراد خصوصاً مدیران امر، راه رسیدن به جامعه أی با حداقل خطرات را هموار می نماید.

  تعریف رشته

  رشته  امداد در سوانح عبارتست از مجموعه دانش ها و مهارت های علمی و عملی مورد نیاز مدیران و کارشناسانی که به هر نحو با مسئله سوانح و بلایا به ویژه در زمینه برنامه ریزی، پیشگیری و مقابله با آنها و نیز مسائل اجرائی و عملکردی روبرو هستند.

  هداف رشته

  تربیت کارشناسان ومدیران

  درزمینه برنامه ریزی پیشگیری و مقابله با وقوع بلایا

  درزمینه شناخت علمی کاربردی سوانح وکاهش اثرات آنها

  آگاه به مسائل مربوط به توسعه ونقش بلایا در روند توسعه وبرنامه ریزی جهت توسعه صحیح، اصولی وپایدار

  آشنا به سیستم های اطلاعاتی حوادث جهت امدادرسانی به موقع

  آشنا به استانداردها وضوابط ومقررات ایمنی جهت پیشگیری از سوانح

  توانمندی درزمینه راهنمایی ومشاوره با مسئولین امور شهرسازی وعمران جهت رعایت نکات ایمنی

  آشنا به پژوهش درزمینه سوانح

  توانا در ارزیابی صحیح وبه موقع سوانح

  نقش و توانایی فارغ التحصیلان

  تهیه دستورالعمل های اجرائی درمدیریت سوانح

  ارائه آموزش های لازم به نیروهای امدادی

  برنامه ریزی وارتقاء دانش فنی در زمینه خدمات امدادی

  پیشنهاد روشهای مناسب پیشگیری ومقابله باسوانح

  اعمال روشهای بهینه درزمینه پیشگیری ازسوانح و روشهای علمی واصولی امدادرسانی

  برآورد نیازها ومنابع مالی وانسانی در زمینه خدمات امدادی

  شناخت علمی وتخصصی سوانح برای ارائه هرچه بهتر خدمات امدادی

   

  رئوس دوره کاردانی

  بازدید: 96